Springboot

  • Published on
    mTLS (Mutual Transport Layer Security) là một giải pháp bảo mật cho các giao thức truyền tải, nó được thiết kế để cung cấp một cơ chế xác thực đối lập cho hai đối tác kết nối. mTLS cho phép hai đối tác xác minh nhau trước khi trao đổi dữ liệu, đảm bảo rằng chỉ các đối tác được xác thực mới có thể trao đổi thông tin. Nó cũng cung cấp một cơ chế mã hoá để bảo vệ thông tin truyền đi.