All Posts

  • Published on
    IAM (Identity and Access Management - Trình quản lý danh tính và truy cập) là dịch vụ vô cùng quan trọng đối với toàn bộ hệ thống AWS, nó quản lý danh tính và truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS một cách bảo mật
  • Published on
    IAM (Identity and Access Management - Trình quản lý danh tính và truy cập) là dịch vụ vô cùng quan trọng đối với toàn bộ hệ thống AWS, bài viết sau sẽ cung cấp các tips vô cùng cần thiết cho bất cứ ai muốn bắt đầu làm việc với AWS IAM
  • Published on
    EC2 - Elastic Compute Cloud là một trong những dịch vụ IAAS (Infrastructure as a Service) nổi tiếng nhất của Amazon Web Services, dịch vụ này bên cạnh khả năng cung cấp máy chủ web thông thường, EC2 còn đem tới khả năng scale và tính linh động đáng kinh ngạc trong việc cấu hình và quản lý các máy chủ web.