Iam

  • Published on
    IAM (Identity and Access Management - Trình quản lý danh tính và truy cập) là dịch vụ vô cùng quan trọng đối với toàn bộ hệ thống AWS, nó quản lý danh tính và truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS một cách bảo mật