Published on

Hướng dẫn chuyển Matlab Simulink (file .slx) xuống phiên bản matlab thấp hơn

Authors

join our community

Hướng dẫn chuyển Matlab Simulink (file .slx) xuống phiên bản matlab thấp hơn.

Vấn đề này thường xuyên gặp phải khi sử dụng Matlab, đặc biệt là khi cần làm việc nhóm với nhiều thành viên sử dụng các phiên bản Matlab khác nhau hoặc sử dụng tài nguyên được xây dựng từ trước. Ví dụ, bạn đang sử dụng Matlab 2019a, nhưng bạn cần chia sẻ file .slx cho bạn bè sử dụng Matlab 2018a. Trong trường hợp này, bạn sẽ gặp phải lỗi khi mở file .slx bằng Matlab 2018a với lý do không phù hợp phiên bản. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần chuyển file .slx xuống phiên bản Matlab thấp hơn trước khi gửi đi.

Chúng ta có thể tham khảo video dưới đây:

Join our community:
• • •